Algemene voorwaarden

We maken graag goede afspraken met onze klanten.
Lees daarom aandachtig onze algemene voorwaarden.

 1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst die wordt afgesloten tussen de klant ("het kantoor") en Checked & Balanced BVBA bij registratie van het kantoor op Boekhouderstotaal.be, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van het kantoor. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Het kantoor erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal en zonder voorbehoud goed te keuren.

 2. Alle boekhoud- en accountantskantoren die lid zijn van het BIBF of het IAB mogen registreren op Boekhouderstotaal.be. Checked & Balanced BVBA zal hierop controle uitoefenen, en behoudt zich het recht voor een kantoor te verwijderen van de site indien dit niet aan deze voorwaarde voldoet.

 3. Het geregistreerde kantoor is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die het registreert op Boekhouderstotaal.be. Checked & Balanced BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in deze informatie.

 4. Kantoren die gratis registreren ("Free") blijven aanwezig op de site zolang deze online blijft en op voorwaarde dat ze minimaal éénmaal per jaar de gegevens die op Boekhouderstotaal.be geregistreerd zijn controleren en bevestigen. Kantoren die dit nalaten zullen gecontacteerd worden, en krijgen hierna nog 10 werkdagen de tijd om de controle te doen. Na deze periode zullen kantoren die in gebreke blijven van de site verwijderd worden.

 5. De prijs voor een premium abonnement bedraagt € 150,00 per kantoor voor de periode van 1 jaar.
  Voor kantoren met meerdere vestigingen gelden volgende prijzen voor een premium abonnement:
  • 2 vestigingen : € 275,00
  • 3 vestigingen : € 400,00
  • 4 vestigingen : € 510,00
  • 5 vestigingen : € 620,00
  • Vanaf 6 vestigingen : € 120,00 per vestiging

  Inhoud Premium abonnement:
  • Het logo van het kantoor kan mee worden opgeladen en zal getoond worden in de zoekresultaten.
  • Het kantoor komt bovenaan de lijst met zoekresultaten, vóór de gratis geregistreerde kantoren.
  • Het kantoor verschijnt afwisselend met andere kantoren met een Premium abonnement op de home page onder de "kantoren in de kijker".
  • In het visitekaartje van het kantoor verschijnt extra info: de website wordt getoond, en via google maps wordt er een aanduiding gegeven van de locatie van het kantoor.

 6. Het premium abonnement gaat in vanaf moment van registratie en loopt over een periode van 1 jaar. Binnen de 5 werkdagen na registratie ontvangt het kantoor een factuur. Deze is contant betaalbaar (5 werkdagen factuurdatum). Bij laattijdige betaling zullen de voordelen van het premium abonnement tijdelijk gedesactiveerd worden, tot moment van ontvangst van betaling. Daarnaast gelden bij laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten gelijk aan 10 % op jaarbasis, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 25) als schadebeding.

 7. Het premium abonnement wordt automatisch verlengd met 1 jaar, tenzij het kantoor 1 maand vóór de afloop van de termijn laat weten dat zij het abonnement niet wenst te verlengen.

 8. Een kantoor mag op geen enkele wijze van haar aanwezigheid op Boekhouderstotaal.be gebruik maken om inbreuken te plegen, of schade of hinder te veroorzaken ten aanzien Checked & Balanced BVBA of derden.

 9. Deze voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd. Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

Het leveren van kwaliteit kost geld. Het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen

- onbekend -

Partners

                   

Nieuwsbrief

Schrijf nu in op onze nieuwsbrief

Schrijf in