Artikel

Wat is de investeringsaftrek en voor wie is het van toepassing?

Artikel | Mar 10, 2022

Geschreven door Checked & Balanced

 

Wat is de investeringsaftrek?

De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel waarvan nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen zowel als eenmanszaak of in vennootschapsvorm van kunnen genieten. Ook vrije beroepen komen hiervoor in aanmerking. Zoals de naam al verklapt is dit fiscale voordeel gekoppeld aan investeringen. 

Kort samengevat zorgt de investeringsaftrek ervoor dat er fiscaal gezien een extra kost ten laste van het resultaat mag worden gelegd in het jaar waarin de investering is gebeurd. Deze kost komt bovenop de normale afschrijvingskost op investeringen in vaste activa. 

Hieronder laten we het licht schijnen op hoe dit precies werkt. 

Op welke investeringen is de investeringsaftrek van toepassing?

De investeringen moeten voldoen aan een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor dit fiscaal voordeel. 

Het moet gaan om

  • afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa. De aankoop van grond is bijv. uitgesloten.

  • die nieuw zijn. 2de hands aangekochte goederen of cliënteel dat wordt ingebracht in een vennootschap komen dus niet in aanmerking.

  • die tijdens het (boek)jaar zijn gekocht of tot stand gebracht. Je kan dus geen investeringsaftrek claimen voor investeringen van vorige boekjaren. Wel is er een (beperkte) mogelijkheid om de investeringsaftrek over te dragen naar een volgend jaar als er in het lopende boekjaar te weinig (belastbare) winst is om te genieten van het voordeel. 

  • Die in België worden gebruikt voor de uitoefening van de beroepsactiviteit. Investeringen in het buitenland zijn dus uitgesloten.

  • die niet uitdrukkelijk door de wet zijn uitgesloten van dit voordeel.

Welke investeringen zijn uitgesloten voor de investeringsaftrek?

Komen niet in aanmerking voor investeringsaftrek:

  • Personenauto’s en auto’s voor dubbel gebruik. Uitzondering: taxi’s in een taxibedrijf of instructieauto’s in een autorijschool.

  • Activa die ‘gemengd’ worden gebruikt. Dit is vooral van toepassing in eenmanszaken, waar bijv. een gsm of laptop soms ook gedeeltelijk privé wordt gebruikt.

  • Niet afschrijfbare activa of activa die over minder dan 3 jaar worden afgeschreven.

  • Activa die niet door de verkrijger zelf worden gebruikt, maar bijv. in leasing worden gegeven of worden verhuurd aan derden. Tenzij deze ‘derde’ een zelfstandige of vennootschap is die zelf ook gebruik kan maken van de investeringsaftrek.  

Hoeveel bedraagt de investeringsaftrek?

Er bestaan in feite 2 soorten investeringsaftrek: de eenmalige en de gespreide.

Bij de eenmalige investeringsaftrek wordt het bedrag van de extra aftrekbare kost berekend als een percentage op de aanschaffings- of vervaardigingsprijs van het nieuwe actief. Dezelfde waarde dus die ook de basis vormt voor de berekening van de afschrijvingen.  

Het berekende bedrag vormt een extra fiscaal aftrekbare kost die in 1 keer ten laste wordt gelegd van de fiscale winst van het boekjaar waarin de investering gebeurde. Als er onvoldoende winst is in dat boekjaar, dan is er een beperkte overdracht naar een volgend boekjaar mogelijk is.

De percentages van toepassing voor investeringen in 2021 variëren van 8% tot 25% voor eenmanszaken en van 3% tot 25% voor vennootschappen.

Het exacte percentage hangt af van het type investering en van het moment van de aanschaf. Belangrijk te weten is dat het ‘normale’ percentage 8% is, maar dat dit werd opgetrokken tot 25% als een relance maatregel in het kader van de covid-epidemie. Dit verhoogde percentage zal van toepassing blijven op investeringen gedaan uiterlijk op 31/12/2022. 

Naast de hierboven beschreven ‘eenmalige’ investeringsaftrek bestaat er ook nog een systeem van gespreide investeringsaftrek. Daarbij gaat men de extra fiscale kost gespreid ten laste nemen over de boekjaren waarin het actief wordt afgeschreven. Deze extra kost is dan telkens een percentage van de afschrijvingskost. 

De gespreide investeringsaftrek kan echter slechts beperkt worden toegepast. Wij belichten hier verder dan ook enkel de eenmalige investeringsaftrek. 

Hoeveel bedraagt het belastingvoordeel van de investeringsaftrek?

Het belastingvoordeel dat de investeringsaftrek je oplevert is uiteraard verschillend voor eenmanszaken en vennootschappen.

In eenmanszaken wordt de winst belast in de personenbelastingen. De belastingbesparing kan dan oplopen tot 53,5% van het bedrag van de investeringsaftrek. 

In vennootschappen bedraagt het normale tarief 25%, tenzij je een kleine vennootschap bent en aan een aantal extra voorwaarden voldoet. Dan is het tarief 20% voor de eerste € 100.000,00 winst. De belastingbesparing zal hier dan ook 20% of 25% van de investeringsaftrek bedragen.

Meer info?

Wil je nog meer weten over de investeringsaftrek, van verwijzen we je graag door naar de subsidiedatabank van Vlaio. Of en hoe jouw onderneming hiervan kan genieten, bespreek je best met je boekhouder, die jouw dossier kent en het best geplaatst is om je hierin te adviseren.
 


978 views