Sectornieuws

Bijkomende RSZ instructies vergoeding auteursrechten

Nieuws | May 08, 2023

 

We zaten er al even op te wachten en nu is het zover. De FOD Sociale Zekerheid heeft bijkomende instructies gepubliceerd voor de vergoedingen voortvloeiend uit de overdracht of verlening van een licentie van auteursrechten en naburige rechten in het domein van de kunsten. Hier volgt een kort overzicht van de instructies.

 

Wat?

Over wat gaat het? Over het vrijstellen van vergoedingen die door een werkgever worden betaald voor de overdracht door zijn werknemer:

 • van auteursrechten en naburige rechten, alsook van de wettelijke en verplichte licenties die bij wet geregeld zijn (boek XI, titel 5, Wetboek economisch recht) of in analoge bepalingen van buitenlands recht
 • de rechten moeten betrekking hebben op originele werken van letterkunde of kunst zoals beschreven in artikel XI.165 van het Wetboek van economisch recht of op activiteiten van uitvoerende kunstenaars zoals bedoeld in artikel XI.205
 • het doel van de rechten is de exploitatie of het daadwerkelijk gebruik van deze rechten. 

 

Het betreft dus dezelfde vergoedingen voor auteursrechten als in de fiscale wetgeving. Deze regeling wordt ingesteld vanaf 2023 Q1 door het koninklijk besluit van 7 april 2023 tot wijziging van artikel 19 van het KB van 28 november 1969 (BS van 14 april 2023).

 

Voorwaarden en beperkingen

Uiteraard zijn er enkele voorwaarden verbonden aan deze regeling, namelijk:

 • De werknemer wordt betaald voor deze rechten of licenties in het kader van de overdracht of het in licentie geven aan een derde voor mededeling aan het publiek, voor openbare uitvoering of opvoering, of voor reproductie
 • of de werknemer (oorspronkelijke rechthebbende) beschikt over een kunstwerkattest
 • deze (niet-onderworpen) vergoedingen worden aangegeven bij de RSZ.

 

Naast bovenstaande voorwaarden zijn er ook enkele beperkingen van toepassing. Het bedrag van de toegekende vergoedingen mag namelijk niet meer bedragen dan 30% van het totaal van de som van het loon onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen waarop de werknemer recht heeft en het totaalbedrag van de door de werkgever aan de betrokken werknemer toegekende vergoedingen voor de overdracht of het in licentie gegeven van auteursrechten en naburige rechten. Toch een vergoeding van meer dan 30%? Dan wordt het gedeelte dat de 30% overschrijdt onderworpen aan de gewone RSZ-bijdragen. 

 

DmfA

Voldoe je aan de voorwaarden? De vergoedingen die aan de voorwaarden voldoen om niet te worden onderworpen in de DmfA moeten aangegeven worden onder de looncode 47. 

 

Nog meer voorwaarden

België zou België niet zijn als er geen extra voorwaarden zijn. Hier een overzicht: 

 

 • De vergoedingen worden niet verleend ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel of een aanvulling hierbij, al dan niet bijdrageplichtig voor de sociale zekerheid.
 • Dit verbod op loonconversie geldt niet voor de voordelen die:
  • als roerende inkomsten, bedoeld in artikel 17, § 1, 5°, van het WIB 92, zijn aangegeven in de personenbelasting voor het belastbaar tijdperk 2022 of 2021, 2020, 2019 of 2018
   • waarbij het bedrag van de vergoeding beperkt is tot het kleinste van volgende bedragen voor het jaar 2022 of 2021, 2020, 2019 of 2018:
    • het bedrag in de personenbelasting als roerende inkomsten bedoeld in artikel 17, § 1, 5°, WIB 92, aangegeven;
    • het verschil tussen de vergoeding die bij de fiscus en de vergoeding die bij de RSZ werd aangegeven als loon in uitvoering van de arbeidsovereenkomst;
  • de werkgever geeft voor eind 2023 het om te zetten bedrag bij de RSZ aan en legt op verzoek het bewijs van het omgezette bedrag voor; het betreft het bedrag voor het jaar 2022 maar als er niets aangegeven is in 2022, respectievelijk voor 2021, 2020, 2019 of 2018; op deze manier wordt een ogenschijnlijke loonsverlaging bij een voortgezette tewerkstelling verantwoord; in een latere mededeling zal de RSZ meedelen op welke wijze en onder welke modaliteiten.

 

 • Werkgevers die ten onrechte de auteursvergoedingen niet bij de RSZ zouden hebben aangegeven maar wel als dusdanig bij de fiscus, kunnen deze alsnog regulariseren. Zij kunnen de situatie van elk van hun werknemers bij de RSZ regulariseren voor de jaren 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022 op basis van zijn fiscale situatie met het oog op eventuele inspecties bij confrontatie met de fiscale gegevens. Hij doet daartoe een aangifte bij de RSZ van alle niet bij de RSZ aangegeven vergoedingen die overeenkomen met de bedragen die voor de jaren 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022 in de personenbelasting als roerende inkomsten bedoeld in artikel 17, § 1, 5°, WIB 92, werden aangegeven.
  • De geregulariseerde bedragen geven niet langer aanleiding tot nabetaling van bijdragen, bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen of verwijlintresten bij de RSZ.
  • Daartoe doet die werkgever voor 30 juni 2023 aangifte van alle niet bij de RSZ aangegeven vergoedingen die overeenkomen met de bedragen die voor de jaren 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022 in de personenbelasting als roerende inkomsten bedoeld in artikel 17, § 1, 5°, WIB 92, werden aangegeven. Daarvoor wordt dezelfde looncode 47 gebruikt als voor de aangifte van de vergoedingen vanaf 1 januari 2023. Omdat technisch de looncode niet voorzien was in de aangiftes van de voorgaande jaren, kan deze wijziging echter pas gebeuren als de mogelijkheid van aangifte van het 2de kwartaal 2023 in productie staat.

255 viewsSectornieuws
Fiscus is weer wat trager met de terugbetaling van personenbelasting

Onderzoek van het Rekenhof concludeert dat in 2022 slechts driekwart van alle belastingaangiftes werd afgerekend, waardoor voor 1,2 miljard euro aan terugbetalingen naar 2023 werd doorgeschoven. Vo ...

Fiscaal
Belastingkrediet voor de fietskilometervergoeding

De ministerraad van 26 mei 2023 keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent van Peteghem ontwerpamendementen goed bij de wet betreffende diverse fiscale bepalingen en het belastingkredie ...

Sectornieuws
KPMG België en Odoo sluiten partnerschap om grote bedrijven te helpen digitaliseren

Eén plek waar je alles vindt voor je digitale transformatie? Het kan. Klanten van KPMG België konden al gebruikmaken van de realtime-accountancysoftware van de Waals-Brabantse techparel Od ...

Sectornieuws
Accountantskantoor ACCM treedt toe tot Taccx Partners

Het Heists accountantskantoor ACCM maakt vanaf nu deel uit van Taccx Partners, een bedrijf met meer dan vijftig personeelsleden en kantoren in Berlaar, Westerlo, Wommelgem en Zandhoven. En nu dus ook ...

Events
Tips en trucs voor accountants om zich te onderscheiden en relevant te blijven - FastForward 2023

Heb jij Fast Forward 2023 gemist dit jaar? Dit waren de tips van Mattias Van Reybrouck van Van Reybrouck en Silverfin CFO Tom Libbrecht om te voorkomen dat je klanten gratis advies verwachten. Do ...

Fiscaal
Let op met nieuwe regels voor bijverdiensten

Drie wijzigingen op drie jaar tijd, je zou voor minder niet meer kunnen volgen met hoe het nu ook alweer zit met de aangifte van een bijverdienste als verenigingswerker. Wel goed nieuws: het fiscale g ...

Fiscaal
Wat na de aangifte?

De deadline voor het digitaal indienen van de personenbelasting, of toch degenen die niet "complex" zijn, is dit jaar 15 juli. Maar wat gebeurt er daarna? Een overzicht.  Ben je iema ...

Fiscaal
Deze inkomsten moet je niet aangeven

Inkomsten niet aangeven en dus geen belastingen betalen? Ja, het kan. En  het is zelfs legaal. Al moeten we wel eerlijk zijn en meteen zeggen dat het het soort inkomsten eerder beperkt is en dat ...

BTW
België loopt jaarlijks 11 miljard euro btw mis

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) berekende onlangs dat de Belgische fiscus jaarlijks maar liefst een vijfde van de verschuldigde btw op producten en diensten mist. Daarmee zijn deze cijfers iet ...

Events
Dit was Fast Forward 2023

Fast forward ‘23, georganiseerd door Silverfin, was dit jaar opnieuw een enorm succes met meer dan 800 aanwezigen. Kon jij er niet bij zijn? Was jij er wel bij? Top. Dan heb je ook kunnen geniet ...