Accountant? Goed nieuws! Boekhouderstotaal fuseert met AccountancyVandaag. Ga hier naar de AccountancyVandaag website.

Sectornieuws

Bijkomende RSZ instructies vergoeding auteursrechten

Nieuws | May 08, 2023

 

We zaten er al even op te wachten en nu is het zover. De FOD Sociale Zekerheid heeft bijkomende instructies gepubliceerd voor de vergoedingen voortvloeiend uit de overdracht of verlening van een licentie van auteursrechten en naburige rechten in het domein van de kunsten. Hier volgt een kort overzicht van de instructies.

 

Wat?

Over wat gaat het? Over het vrijstellen van vergoedingen die door een werkgever worden betaald voor de overdracht door zijn werknemer:

 • van auteursrechten en naburige rechten, alsook van de wettelijke en verplichte licenties die bij wet geregeld zijn (boek XI, titel 5, Wetboek economisch recht) of in analoge bepalingen van buitenlands recht
 • de rechten moeten betrekking hebben op originele werken van letterkunde of kunst zoals beschreven in artikel XI.165 van het Wetboek van economisch recht of op activiteiten van uitvoerende kunstenaars zoals bedoeld in artikel XI.205
 • het doel van de rechten is de exploitatie of het daadwerkelijk gebruik van deze rechten. 

 

Het betreft dus dezelfde vergoedingen voor auteursrechten als in de fiscale wetgeving. Deze regeling wordt ingesteld vanaf 2023 Q1 door het koninklijk besluit van 7 april 2023 tot wijziging van artikel 19 van het KB van 28 november 1969 (BS van 14 april 2023).

 

Voorwaarden en beperkingen

Uiteraard zijn er enkele voorwaarden verbonden aan deze regeling, namelijk:

 • De werknemer wordt betaald voor deze rechten of licenties in het kader van de overdracht of het in licentie geven aan een derde voor mededeling aan het publiek, voor openbare uitvoering of opvoering, of voor reproductie
 • of de werknemer (oorspronkelijke rechthebbende) beschikt over een kunstwerkattest
 • deze (niet-onderworpen) vergoedingen worden aangegeven bij de RSZ.

 

Naast bovenstaande voorwaarden zijn er ook enkele beperkingen van toepassing. Het bedrag van de toegekende vergoedingen mag namelijk niet meer bedragen dan 30% van het totaal van de som van het loon onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen waarop de werknemer recht heeft en het totaalbedrag van de door de werkgever aan de betrokken werknemer toegekende vergoedingen voor de overdracht of het in licentie gegeven van auteursrechten en naburige rechten. Toch een vergoeding van meer dan 30%? Dan wordt het gedeelte dat de 30% overschrijdt onderworpen aan de gewone RSZ-bijdragen. 

 

DmfA

Voldoe je aan de voorwaarden? De vergoedingen die aan de voorwaarden voldoen om niet te worden onderworpen in de DmfA moeten aangegeven worden onder de looncode 47. 

 

Nog meer voorwaarden

België zou België niet zijn als er geen extra voorwaarden zijn. Hier een overzicht: 

 

 • De vergoedingen worden niet verleend ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel of een aanvulling hierbij, al dan niet bijdrageplichtig voor de sociale zekerheid.
 • Dit verbod op loonconversie geldt niet voor de voordelen die:
  • als roerende inkomsten, bedoeld in artikel 17, § 1, 5°, van het WIB 92, zijn aangegeven in de personenbelasting voor het belastbaar tijdperk 2022 of 2021, 2020, 2019 of 2018
   • waarbij het bedrag van de vergoeding beperkt is tot het kleinste van volgende bedragen voor het jaar 2022 of 2021, 2020, 2019 of 2018:
    • het bedrag in de personenbelasting als roerende inkomsten bedoeld in artikel 17, § 1, 5°, WIB 92, aangegeven;
    • het verschil tussen de vergoeding die bij de fiscus en de vergoeding die bij de RSZ werd aangegeven als loon in uitvoering van de arbeidsovereenkomst;
  • de werkgever geeft voor eind 2023 het om te zetten bedrag bij de RSZ aan en legt op verzoek het bewijs van het omgezette bedrag voor; het betreft het bedrag voor het jaar 2022 maar als er niets aangegeven is in 2022, respectievelijk voor 2021, 2020, 2019 of 2018; op deze manier wordt een ogenschijnlijke loonsverlaging bij een voortgezette tewerkstelling verantwoord; in een latere mededeling zal de RSZ meedelen op welke wijze en onder welke modaliteiten.

 

 • Werkgevers die ten onrechte de auteursvergoedingen niet bij de RSZ zouden hebben aangegeven maar wel als dusdanig bij de fiscus, kunnen deze alsnog regulariseren. Zij kunnen de situatie van elk van hun werknemers bij de RSZ regulariseren voor de jaren 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022 op basis van zijn fiscale situatie met het oog op eventuele inspecties bij confrontatie met de fiscale gegevens. Hij doet daartoe een aangifte bij de RSZ van alle niet bij de RSZ aangegeven vergoedingen die overeenkomen met de bedragen die voor de jaren 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022 in de personenbelasting als roerende inkomsten bedoeld in artikel 17, § 1, 5°, WIB 92, werden aangegeven.
  • De geregulariseerde bedragen geven niet langer aanleiding tot nabetaling van bijdragen, bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen of verwijlintresten bij de RSZ.
  • Daartoe doet die werkgever voor 30 juni 2023 aangifte van alle niet bij de RSZ aangegeven vergoedingen die overeenkomen met de bedragen die voor de jaren 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022 in de personenbelasting als roerende inkomsten bedoeld in artikel 17, § 1, 5°, WIB 92, werden aangegeven. Daarvoor wordt dezelfde looncode 47 gebruikt als voor de aangifte van de vergoedingen vanaf 1 januari 2023. Omdat technisch de looncode niet voorzien was in de aangiftes van de voorgaande jaren, kan deze wijziging echter pas gebeuren als de mogelijkheid van aangifte van het 2de kwartaal 2023 in productie staat.

480 viewsSectornieuws
VGD opent nieuw kantoor in Aalst’s SkylineE40 complex met eerbetoon aan lokale iconen

Afgelopen week opende VGD een nieuw kantoor in het SkylinE40 kantorencomplex in Aalst. Het nieuwe kantoor past in de visie van VGD om zijn regionale dienstverlening verder uit te bouwen. “Het ni ...

Sectornieuws
Tax shelter: update van de documentatiemap in Fisconetplus

Het team informatiemonitoring van Fisconetplus stelt voor: de geactualiseerde versie van de documentatiemap Tax Shelter. Het Tax Shelter systeem werd onlangs uitgebreid naar de gamingindustrie om d ...

Sectornieuws
Voorbije jaar gingen 10% meer werknemers en 5% meer zelfstandigen vóór hun 65e met pensioen

Van de Belgische werknemers die het afgelopen jaar met pensioen zijn gegaan, heeft 40% dat gedaan voor de officiële pensioenleeftijd van 65 jaar. Dit vertegenwoordigt bijna een stijging van 10% t ...

Sectornieuws
FRWRD Accountancy zet volgende stap met nieuwe vestiging buiten West-Vlaanderen

FRWRD kondigt met trots de opening van een nieuwe vestiging in Maldegem aan. Deze nieuwe vestiging markeert een belangrijke mijlpaal in de continue groei en uitbreiding van het bedrijf. De vestiging i ...

Sectornieuws
PIA Group Nederland neemt vliegende start met twee overnames

Enkele maanden geleden trad Brouwers Groep toe tot de PIA Group Nederland, en daar stopt het niet. Afgelopen weken zijn er opnieuw twee regionale leiders uit de Nederlandse accountancy- en advisorymar ...

Fiscaal
Moeten eigenaars van elektrische auto’s een extra belasting betalen?

De transitie naar elektrische auto’s dreigt wereldwijd een gat te slaan in de begroting van overheden omwille van het verlies van inkomsten op brandstoffen. De Amerikaanse staat Texas denkt daar ...

Aankondiging
FOD Financiën: IT-onderhoud in het weekend van 9 en 10 september 2023

FOD Financiën meldt dat het volgende IT-onderhoudsweekend plaatsvindt in het weekend van 9 en 10 septeber 2023. Er zal geen totale onderbreking van alle e-services zijn, maar het is wel mogelijk ...

Sectornieuws
Baker Tilly opent nieuw kantoor in Waregem

Sinds 1 september 2023 kunnen ondernemers terecht in het nieuwe Baker Tilly kantoor in Waregem. Dit kantoor is ondertussen al de zevende locatie van Baker Tilly, gespecialiseerd in accountancy, audit, ...

Sectornieuws
De toepassing Filing is opnieuw beschikbaar - Tarieftoeslag uitgesteld

Op zijn site heeft de Balanscentrale nu aangekondigd dat de de toepassing Filing is opnieuw beschikbaar. Aandachtpunt: toeslag voor laattijdige neerleggingen pas van toepassing vanaf zaterdag 2 s ...

Sectornieuws
Fusie tussen Liberoo IT en Nubila versterkt focus op IT-infrastructuur voor KMO’s

Op 1 september 2023 zijn Liberoo IT en Nubila een strategische samenwerking aangegaan om de IT-infrastructuur van kleine en middelgrote ondernemingen te verbeteren. Vanaf nu opereren de samengevoegde ...